TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN KANUN

Amaç
MADDE 1 – Bu Kanunun amacı ; Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri,ilgili kurum ve kuruluşların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE: 2 – Bu Kanun, ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimizce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkanlarıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler bu kanunun kapsamı dışındadır.

Değerlendirme Kurulu
MADDE : 3 – Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelecek olan ve Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlığa bağlı bu konuyla ilgili kuruluşların birer ,Yükseköğretim Kurulu’nun iki temsilcisinden oluşan bir ” Değerlendirme Kurulu” Kurulur.
Değerlendirme Kurulu gündemindeki konulara göre, gerektiğinde ilgili diğer bakanlık,kurum ve kuruluşların temsilcilerini de toplantılarına çağırabilir.

Değerlendirme Kurulunun Görevleri
MADDE: 4 – Değerlendirme Kurulu;
a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, Türkiye’deki öğrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları,
b) Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak öğretim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini,
c) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarına alınacak,yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını,
d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye’ye gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin esasları,
e) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, gerektiğinde ilgili mercilere sunulacak önerileri, tespit eder ve Milli Eğitim Bakanının onayına sunar.

Kurum ve Kuruluşların Yükümlülükleri
MADDE: 5 – Öğretim kurumları; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak,rehberlik hizmeti sağlamak,kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, durumlarını izlemek, Milli Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.
Resmi ve özel öğrenci yurdu müdürlükleri; yurtlarında barınan yabancı uyruklu öğrencilerin durumlarını izlemek,bu öğrencilere ait bilgileri Milli Eğitim Bakanlığına bildirmek ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.
Milli Eğitim Bakanlığı; tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemek ve lüzumlu hallerde gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri
MADDE: 6 – Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına 5862 sayılı Pasaport Kanununa, 5883 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatları hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.
Yönetmelik
MADDE: 7 – Değerlendirme Kurulunun toplanma ve çalışma esas ve usulleri,yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri,ayrılışları,ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ve bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığınca, ilgili bakanlıkların,kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak kaydıyla hazırlanarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlük
MADDE: 8 – Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE: 9 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

T. C. HÜKÜMETİ BAKANLAR KURULU